Specialistische ambulante begeleiding

 

Villa Bimbi werkt vanuit een integraal zorgconcept bestaande uit jeugdhulp en opvoedingsondersteuning. Beide onderdelen zijn essentieel van het werk binnen Villa Bimbi om de transformatie te bewerkstelligen naar jeugdzorg die de eigen kracht en verantwoordelijkheid versterkt, problemen klein houdt en beschikbaar is voor alle gezinnen met kinderen tussen de 0 en 5 jaar.

In de dagelijkse praktijk kunnen kleine en grote hulpvragen optreden rondom de ontwikkeling van het kind en de daarbij behorende opvoeding. Veel van deze hulpvragen zijn normaal en komen bij veel ouders en kinderen voor. Daarnaast komen er ook opvoedvragen voor die meer specialistische kennis achten. Hierbij gaat het om bijzondere en complexe opvoedvragen en/of in bijzondere, complexe gezinssituaties (denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat door de jeugdpsycholoog wordt behandeld voor trauma en waarbij daarnaast opvoedingsondersteuning gewenst is). Villa Bimbi richt zich hierbij dan ook op de combinatie van beide voor het kind tussen de 0 en 5 jaar. Villa bimbi is gespecialiseerd in de slaapgerichte problematiek met de daarbij behorende onderliggende oorzaken.

Ouders en jeugdigen benutten hun eigen kracht en die van de omgeving bij het oplossen van ontwikkel-, opvoed- en opgroeivraagstukken;
Een sterke pedagogische infrastructuur, waardoor kleine problemen klein blijven en talenten worden ontwikkeld;
Passende zorg voor jeugd (zo veel mogelijk) in de vertrouwde omgeving van gezin, school en de eigen wijk;
Zorg voor jeugd is transparant, effectief, efficiënt en betaalbaar;
Eerder de juiste hulp op maat bieden aan jeugdigen en ouders.Zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk;
Integrale hulp aan gezinnen: één gezin, één plan, één regisseur;
Vragen en problemen vroegtijdig signaleren;
Tijdig en terecht verwijzen naar specialistische zorg en jeugdhulp;
Aansluitend bij wat er (lokaal) is aan voorzieningen en krachten en dat versterken;
Ingaand op (het voorkomen van) maatschappelijke problemen.

Omgaan met moeilijk slaapgedrag

Villa Bimbi werkt vanuit de Norm Verantwoorde Werktoedeling in de Praktijk geldend op de Jeugdwet. Hierin staan tevens de geldende jeudwet, richtlijnen, de beroepscode en meldcode beschreven die vanuit de Jeugdwet worden geacht te integreren binnen de werkwijze.

Curriculum Villa Bimbi

Villa Bimbi werkt vanuit curriculum dat theoretisch is onderbouwd, goed doordacht en gestructureerd. Deze wordt ingezet voor zowel informatieoverdracht, als bewustwording van ouders, als het in de eigen kracht zetten doordat zij deze zelfstandig toe kunnen gaan passen binnen de eigen gezinssituatie.

Hierbij biedt Villa Bimbi maatwerk door de intensiteit van de geboden ondersteuning aan te laten sluiten op de omvang van de hulpvragen en de behoeften van het gezin. Daarbij sluit de ondersteuning zich aan op de wijze waarop ouders en het kind zelf hun problemen ervaren, gericht op het weer greep krijgen op het eigen leven (empowerment). Daarbij wordt de werkwijze aangepast of de leefwereld en belevingswereld van zowel ouder(s) als kind.

Villa Bimbi werkt vanuit de samen overeengekomen concrete doelen, waarbij een vast doel bestaat uit het opbouwen van positieve relaties en het sociale netwerk uit te breiden en te activeren. Op deze wijze wordt het gezin weer in de eigen kracht gezet en stimuleert Villa Bimbi hen om een terugval binnen de jeugdhulp te voorkomen.

Vergoedde ondersteuning

Hulp vanuit Villa Bimbi wordt vormgegeven als specialistische individuele begeleiding vanuit de Jeugdwet.

De volgende stappen worden doorlopen:

  1. Voorliggende ondersteuning vanuit het consultatiebureau is uitgesloten
  2. Medische onderliggende oorzaken zijn door het consultatiebureau al dan niet kinderarts uitgesloten
  3. Er wordt contact opgenomen met de gemeente of CJG van het gezin en verteld welke ondersteuning er nodig is. Er wordt gekeken of al gecontracteerde zorg aanwezig is of niet als Villa Bimbi niet gecontracteerd is in deze regio. Als er een ZIN-contract aanwezig is zal de aanmelding via Villa Bimbi verlopen.
  4. Als uit dit gesprek blijkt dat er geen passende gecontracteerde zorg aanwezig is zal een PGB-overeenkomst of maatwerkovereenkomst worden besproken.
  5. Er wordt een beschikking aangevraagd.
  6. Het gezin heeft de keuze om de zorg in de tussentijd al te starten vanuit een opgemaakte financiële overeenkomst met Villa Bimbi of te wachten tot de beschikking rond is.

Neem contact met ons op

073 8449030

Pedagogische afdeling: josanne.villabimbi@outlook.com

Back-Office: gerrie.villabimbi@outlook.com

UP